Általános Szerződési Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a ProDomo Generál Kft. (székhely: 1112 Budapest, Vásárfia u. 8., adószám: 12824696-2-43), mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett PAKK – “Pont ami a Kamrába Kell” honlap és webshop használatára vonatkozó feltételeket tartalmazzák.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a ProDomo Generál Kft mint Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, így utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: ProDomo Generál Kft.

A szolgáltató székhelye: 1112 Budapest, Vásárfia u. 8.

E-mail cím: rendeles@budapakk.hu

Telefonszám: 20/320-3760

Cégjegyzékszáma: 01-09-705221

Adószáma: 12824696-2-43

Ügyvezető: Tánczos Dávid

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási engedély száma: 6848/2020/B

A szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Általános tudnivalók

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása

A jelen ÁSZF 2021. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

2. Rendelés menete

2.1. Megrendelés

A megvásárolni kívánt termékek minőségi jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza az esetlegesen igényelt kiszállítás költségét.

A Szolgáltató a termékek és a szállítás árának változtatási jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

A megrendelést a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben ez a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Megrendelés menete a következő: A megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát beállítja, és a kosárba helyezi. A kosár tartalma bármikor megtekinthető és módosítható a „kosár” ikonra kattintva. Ha már nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, ezután a Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a fizetési módot. A megrendelésről a Szolgáltató minden esetben visszaigazolást küld.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

2.2 Megrendelés lemondása

A megrendelést a kiszállítási napot megelőző munkanap, déli 12 órájáig lehet visszamondani bármilyen fizetési konstrukció esetén minden indoklás nélkül. Későbbiekben nincs mód a rendelés visszamondására.

Megrendelés lemondásának módja e-mail-ben a rendeles@budapakk.hu címen, vagy telefonon a következő telefonszámok bármelyikén: +36 20/320-3760

3. Fizetési lehetőségek, szállítási módok

A fizetés és termék átvétel a következő módokon történhet

  1. Fizetés készpénzben a termékek átvételekor: a megrendelt termékeket a vételár készpénzben történő megfizetése után a Szolgáltató székhelyén (1112 Budapest, Vásárfia u. 8.) személyesen lehet átvenni. Lehetőség van továbbá a következő helyszíneken az átvételre I.) Baár-Madas Református Iskola (1023 Bp., Lórántffy Zs. u. 3.), – II.) Gazdagréti Katica Bölcsőde (Törökugrató út 11.), – III.) Fehér Kavics Református Óvoda (1119 Bp., Albert u. 1.). A megrendelés beérkezése után a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy pontosítsák az átvétel időpontját.
  2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
  3. Előre utalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a a Szolgáltató bankszámlájára 1 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

A Felhasználó termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

4. Reklamáció

Ha a vásárló nem az általa megrendelt terméket kapja, vagy ha a termék küllemében, minőségében hibát észlel akkor e-mailben a megrendeles@budapakk.hu címen, vagy a 36 20/320-3760 telefonszámon jelezze ügyfélszolgálatunk felé. A hibás terméket kicseréljük vagy visszatérítjük az árát.

5. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2021. január 1.